На основание на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда “Агро Плант Инвест” ЕООД

ОБЯВЯВА

на заинтересованите лица и общественост, че:

  • Има инвестиционно предложение за Монтиране на котел тип КПТ – 2500/13” и изграждане на площадка за съхранение на слънчогледова люспа в поземлен имот с идентификатор ПИ 20482.505.214 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна.
  • Връзка с други дейности – Инвестиционното предложение е във връзка със съществуващите дейностите, одобрени с устройствен план за урегулиране на поземлен имот УПИ LXX-214, кв.  (ПИ 20482.505.214 по кадастралната карта на град Девня) по ПУП-ПУР на Промишлена зона Юг гр. Девня.
  • Местоположение – Новият котел се предвижда да бъде ситуиран в съществуващата котелна централа в сграда с идентификатор ПИ 20482.505.214.4 по кадастралната карта на град Девня (УПИ LXX-214, кв.), община Девня, област Варна.
  • Използвани природни ресурси – Котелът ще се монтира в съществуващата парокотелна централа в имота.

Площадката за съхраняване на приетата слънчогледова люспа ще е нова.

По време на монтажните и строителни дейности ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, железен прокат) и ресурси (електроенергия, петролни горива и вода). Предвидените с ИП дейности няма да нарушят сериозно баланса на природните ресурси. В процеса на експлоатация ще се използва електрическа енергия и вода.

  • Отпадъци – Котелът и пречиствателното съоръжение към него са комплексна доставка, проектирани и изработени специално за нуждите на дружеството. Същите ще бъдат прикрепени към съществуващата ботонова плоча посредством анкериране.

Единствено при изграждане на връзките: „силози за съхранение на слънчогледова люспа – система за подаване на горивото към котела“ и „приемен бункер за слънчогледова люспа и примеси – системата за подаване на гориво към котела“ се очаква да бъдат генерирани ограничени по количество и обем строителни отпадъци  с код 17 04 05 Чугун и стомана.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, ул. “Ян Палах”, № 4, е-mail riosv-vn@riosv-varna.bg, тел. (052) 678 848.

Дата: 05.10.2023 г.

Гр. Девня